METODOLOGIA DE SELECŢIE A PLANURILOR DE AFACERI

Versiunea 01 – August 2022

 Cuprins:

I. CADRUL GENERAL
I.I. Obiectivul General al proiectului, Scopul proiectului
I.II. Obiectivele specifice proiectului
I.III. Definiții și legislație aplicabilă
II. ORGANIZAREA PROCESULUI SELECTIE A PLANURILOR DE AFACERI
II.I. Comisia de evaluare și selecție a planurilor de afaceri
II.II. Calendarul etapelor in procesul de evaluare si selectie a planurilor de afeceri
II.III. Depunerea dosarelor de candidatura
II.IV. Verificarea eligibilitatii, evaluarea si selectia Planurilor de afaceri
III. LISTA ANEXE

I. CADRUL GENERAL

Prezenta Metodologie a fost elaborată în vederea selectării a 16 planuri de afaceri ce vor fi susţinute în cadrul proiectului “Integrarea tinerilor NEETs pe piaţa muncii”, ID 153418, implementat de GAL LUNCA JIULUI in calitate de Beneficiar și in parteneriat cu Comuna Bărbătești și Asociația Pro Civica Oltenia, în cadrul Fondului Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 1 – “Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri”; Obiectiv specific 1.1 Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu varsta între 16 – 29 ani, inregistrați la SPO, cu rezidența în regiunile eligibile; Obiectiv specific 1.2 Imbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistrați la SPO, cu rezidența în regiunile eligibile.

 

I.I. Obiectivul General al proiectului, Scopul proiectului

Scopul prezentului proiect este creșterea ocupării, precum și îmbunătățirea nivelului de competențe pentru un număr de 380 de personae din rândul tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunea Sud-Vest Oltenia prin derularea următoarelor cursuri de formare: Babysitter pentru 70 membri GT, Tehnician maseur pentru 70 persoane din GT, Agent securitate pentru 70 tineri NEETs șomeri din GT, Personal de serviciu pentru 69 persoane din GT, Ajutor de bucătar pentru 69 membri GT (tineri NEETs șomeri din grupul ținta al proiectului cu niveluri de ocupabilitate B, C si D, respectiv ”mediu ocupabil”, ”greu ocupabil” și ”foarte greu ocupabil” din regiunea Sud-Vest Oltenia), derularea cursului de Competențe Antreprenoriale pentru 32 tineri NEETs șomeri cu un nivel de ocupabilitate A ”ușor ocupabil”, derularea programelor de mediere pe piața muncii pentru 380 persoane, furnizarea serviciilor de sprijin pentru ocuparea pe cont propriu pentru 364 membri GT și finanțarea a 16 planuri de afaceri cu sume de pană la 25.000 euro.

I.II. Obiectivele specifice proiectului

OS1. Dezvoltarea competențelor profesionale ale membrilor GT prin derularea programelor de FPC Babysitter pentru 70 persoane, Tehnician maseur pentru 70 persoane, Agent securitate pentru 70 persoane, Personal de serviciu pentru 69 persoane și Ajutor de bucătar pentru 69 persoane pe o perioada de 16 luni

Rezultate imediate obținute: 348 persoane participante la cursurile de Babysitter/ Tehnician maseur/ Agent securitate/ Personal de serviciu/ Ajutor de bucătar, 280 diplome acreditate ANC obținute

OS2 – Susținerea antreprenoriatului în rândul membrilor GT prin derularea programului de FPC Competențe Antreprenoriale pentru 32 persoane pe o perioada de 4 luni, respectiv prin sprijinirea înființării și demarării afacerii, monitorizarea implementării și sustenabilității planurilor de afaceri și decontarea de granturi de maxim 25.000 euro pentru 16 persoane din GT pe o perioada de 14 luni.

Rezultate imediate obținute: 32 persoane participante la cursul de Competențe Antreprenoriale, 26 diplome acreditate ANC obținute, 16 întreprinderi înființate și monitorizate; 16 granturi acordate

OS3 – Integrarea pe piața muncii a 380 de persoane prin participarea la programul de mediere pe piața muncii pe o durată de 17 luni și prin furnizarea de servicii de sprijin pentru ocuparea pe cont propriu pentru 364 de persoane pe o durată de 12 luni.

Rezultate imediate obținute: 380 persoane participante la sesiunile de mediere pe piața muncii, 380 de dosare de mediere pe piața muncii realizate, 364 persoane participante la serviciile de sprijin pentru ocuparea pe cont propriu, 364 persoane sprijinite pentru ocuparea pe cont propriu

Concursul planurilor de afaceri se va desfășura în cadrul activității A6- Organizarea și Desfășurarea Schemei de granturi în cadrul căreia 32 membrii GT format din tineri NEETs șomeri cu nivelul de ocupabilitate A vor participa la procesul de evaluare și selecție a

planurilor de afaceri prin depunerea unui plan de afaceri,în urma căreia 16 membrii GT format din tineri NEETs șomeri cu nivelul de ocupabilitate A vor primi sprijin pentru inființarea întreprinderilor.

Aceasta activitate este considerată critică pentru proiect deoarece de implementarea ei corectă depind 2 indicatori de bază ai proiectului: 16 intreprinderi nou create, dar și funcționale, și minim 16 locuri de muncă (minim 1 loc de muncă /entitate).

Metodologiei de Evaluare și Selecție a planurilor de afaceri asigură respectarea principiilor transversale ale nediscriminării, egalității de șanse,transparenței, asigurând o procedură de selecție nediscriminatorie, echidistantă și obiectivă.

De asemenea, acestea vor avea în vedere includerea și respectarea prevederilor schemei de minimis, ale Ghidului Solicitantului Condiții Specifice, precum și ale legislației aplicabile.

Rolul metodologiei este de a respecta principiile și criteriile transparente, obiective și nediscriminatorii,respectiv de a evalua planurile de afaceri în parametrii prestabiliți în Cererea de Finanțare. De asemenea, respectarea metodologiei va asigura cadrul adecvat de evaluare pentru planurile de afaceri realizate de participanții in cadrul proiectului și realizarea selecției celor 16 planuri de afaceri ce vor fi acceptate la finanțare.

Metodologia conține:

 • criteriile de evaluare și selecție (atat cele de conformitate și eligibilitate, cât și cele de evaluare tehnico-financiară),
 • aspectele privind termenele orientative în care se realizează evaluarea de conformitate-eligibilitate și cea tehnico-financiară, (calendarul de depunere, evaluare și selecție a planurilor de afaceri)
 • documentele necesare a fi depuse în cadrul procesului de selecție,
 • condițiile în care este admisă sau nu completarea documentației,
 • termenul de depunere și soluționare a contestațiilor, alte aspecte relevante.

 

I.III. Definiții și legislație aplicabilă

Definim întreprinderea – ca orice entitate angajată întro activitate economică constând în oferirea de bunuri sau de servicii pe o piață dată, indiferent de statutul său juridic și de modul de finanțare, astfel cum este definită în jurisprudența Uniunii Europene, respectiv:

 • societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • societăți cooperative, reglementate de Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare;
 • asociații și fundații, cooperative agricole și societăți agricole care desfășoară activități economice;
 • entitati reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016.

Furnizorul schemei de minimis/furnizor de ajutor de minimisreprezintă orice entitate deținută de stat sau care administrează resurse ale statului sau după caz deținută de către o unitate administrativ teritorială sau care administrează resurse ale unei unități administrative teritoriale, care acordă întreprinderilor facilități de natura ajutorului de stat sau de minimis. (în cazul prezentei metodologii furnizorul de minimis este MFE prin AM pentru POCU).

Administrator al schemei de minimis – persoană juridică delegată de către furnizor să deruleze proceduri în domeniul ajutorului de minimis în numele furnizorului.

Beneficiar de ajutor de minimis întrepinderile  cărora li se acordă ajutor de minimis în cadrul proiectelor finanțate prin POCU 2014-2020, Axa Prioritară 1 – “Inițiativă “Locuri de muncă pentru tineri”; Obiectiv specific 1.1 Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la SPO, cu rezidența în regiunile eligibile; Obiectiv specific 1.2 Imbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16-29 ani, inregistrați la SPO, cu rezidența în regiunile eligibile.

Beneficiarul finantarii nerambursabileare ințelesul prevazut în Regulementul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul European de dezvoltare regională, Fondul social European, Fondul de coeziune, Fondul European agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul European pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social European,Fondul de coeziune și Fondul European pentru pescuit si afaceri matitime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului și în Regulamentul (UE) nr 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor European destinate celor mai defavorizte personae, respectiv semnatarul contractului de finanțare cu Autoritatea de Management pentru POCU (AM POCU)/Organismele Intermediare Regionale pentru POCU (OIR POCU);

Contract de subvenție/Contractul de ajutor de minimisactul juridic semnat între administratorul schemei de minimis și beneficiarul schemei de minimis și în care sunt stipulate termenii și condițiile precum și drepturile și obligațiile care revin fiecărei părți intervenite în implementarea măsurii de ajutor de minimis.

Planul de afacericonstituie un instrument indispensabil întreprinzătorilor care construiesc o afacere, managerilor ce propun proiecte noi sau altor persoane / instituţii de finanţare, instituţiilor ce gestionează fonduri pentru proiecte de investiţii, gestionarilor de proiecte.

Metodologia de desfășurare a selectiei planurilor de afaceri  este elaborată in conformitate cu prevederile din:

 • Ghidul Solicitantului – POCU 2014-2020
 • Contractul de finanțare nr. NR: POCU/991/1/3/153418
 • Programul Operațional Capital Uman 2014-2020;
 • Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 și 108 dinTratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
 • Schema de ajutor de stat Schema de ajutor de minimis “VIITOR PENTRU TINERII NEETs I” aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU 2014-2020),
 • Manualul beneficiarului Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 Axele Prioritare 1 – 6

II. ORGANIZAREA PROCESULUI SELECȚIE A PLANURILOR DE AFACERI

Metodologia se aplică ținând cont de următoarele criterii de eligibilitate:

 • Planurile de Afaceri sunt elaborate de tineri NEETs cu nivel de ocupabilitate A ”ușor ocupabil”.
 • Planurile de Afaceri sunt elaborate de tineri NEETs cu rezidenta in Regiunea Sud Vest Oltenia;
 • Planurile de afaceri promovează tema secundara “Imbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor” prin utilizarea a maxim 10% din buget in acest scop.
 • Planurile de afaceri promovează tema secundară “Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficiență din punctul de vedere al utilizării resurselor” prin utilizarea a maxim 10% din buget in acest scop.

Schema de ajutor de minimis nu se aplică și nu se acordă:

 • ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;
 • întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 a Tratatului CE;
 • întreprinderilor care-și desfășoară activitatea în sectorul transformării şi comercializării produselor agricole, prevăzute în Anexa nr. 1 a Tratatului CE, în următoarele cazuri:
 • atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității produselor în cauză achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață de întreprinderile în cauză;
 • atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integral către producători primari.
 • pentru activitățile legate de export către țări terțe sau către state membre, respective ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, ajutoarele destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
 • pentru activitățile condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de cele importate;
 • pentru activitățile pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri.

II.I. Comisia de evaluare și selecție a planurilor de afaceri

Comisia de evaluare va fi formată din următorii membri:

 • 1 Președinte de Comisie (Manager de proiect),
 • Expert monitorizare 1,
 • Expert monitorizare 2,
 • Expert monitorizare 3,
 • Reprezentant Mediu de Afaceri 1,
 • Reprezentant Mediu de Afaceri 2,
 • Reprezentant Patronate.

Comisia de evaluare și selecție va avea în vedere aplicarea unui mecanism de evaluare și selecție a planurilor de afaceri bazat pe următoarele principii, conform GS “Viitor pentru tinerii NEET s”:

 • Vor fi aplicate principii și criterii de transparență, echidistanță și obiectivitate, tratament egal și nediscriminare, precum și respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform legislației aplicabile;
 • Vor fi finanțate planuri de afaceri în limita bugetului disponibil la nivel de proiect, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute;
 • Nu vor fi finanțate două sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, identice sau cu un grad foarte mare de asemănare în ceea ce privește descrierea segmentului de piață, planului de management și marketing și bugetul detaliat;
 • Planurile de afaceri propuse spre finanțare vor reflecta realitatea segmentului de piață vizat și vor fi fundamentate tehnic și economic, pornind de la informații verificabile în zona geografică de implementare a proiectului;
 • Planurile de afaceri propuse spre finanțare pot avea pe langa codul CAEN principal si coduri CAEN complementere.

Comisia de evaluare și selecție va evalua toate planurile de afaceri depuse, în ordinea cronologică a inregistrării lor.

Fiecare membru al Comisiei de selecție planuri de afaceri va acorda punctaj individual aplicand grila de evaluare tehnică și financiară, punctajul final al planului de afaceri evaluat fiind egal cu suma aritmetică a punctajelor individuale a experților.

Fiecare membru al Comisiei de selecție planuri de afaceri va completa un Raport de evaluare. (Anexa 17).

II.II. Calendarul etapelor in procesul de evaluare si selectie a planurilor de afaceri

 

Nr. Crt. Etapa Data/Perioada
1. Desfasurarea cursurilor 10.10.2022 – 07.11.2022
2. Depunerea dosarelor de inscriere 21.11.2022/09:00-

21.11.2022/16:00

3. Evaluare eligibilitate si conformitate administrativa 21.11.2022/16:00-23.11.2022/20:00
4. Publicarea rezultatelor de selectie a dosarelor admise in etapa de evaluare administrativa 24.11.2022/16:00
5. Evaluarea tehnico-financiara 25.11.2022/16:00 29.11.2022/20:00
6. Publicarea rezultatelor de selectie a dosarelor admise in etapa de evaluare tehnico-financiara 02.12.2022/20:00
7. Depunerea contestatiilor in urma evaluarii tehnico-financiare 02.12.2022/09:00-

05.12.2022/20:00

8. Solutionarea contestatiilor pentru evaluarea tehnico – financiare a dosarelor 06.12.2022/9:00

06.12.2022/20.00

9. Publicarea rezultatelor finale a dosarelor selectate 13.12.2022/16:00
10. Comunicarea rezultatului privind evaluarea si selectia Planului de afacere fiecaruia dintre participanti 13.12.2022/20:00

  

II.III. Depunerea dosarelor de candidatură

 

Pentru depunerea dosarului de candidatură persoana fizică va respecta următoarele condiții cumulative:

 •  are vârsta cuprinsă între 18 și 29 ani și din punct de vedere al ocupării este tânăr NEETs înscris în Serviciul Public de Ocupare categoria A
 • intentionează să înființeze o intreprindere în mediul urban sau rural, în regiunea Sud Vest Oltenia;
 • are reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în regiunea Sud Vest Oltenia;
 • este absolvent al cursului „Competențe antreprenoriale“ derulat în cadrul proiectului ID 153418.

Planurile de afaceri depuse vor fi evaluate în prima etapă după criterii de conformitate și eligibilitate iar in etapa a doua după criterii tehnice.

Dosarele se vor depune la sediul leder-ului in calitate de administrator de schemă de minimis, în termen, conform calendarului etapelor procesului de evaluare publicat pe site-ul proiectului.

Planurile de afaceri vor fi depuse la adresa din Craiova, str. Constantin Brancoveanu, nr.2A, etaj 3, sala de curs 4.

Fiecare dosar depus va primi număr și dată de înscriere din Registrul dosarelor de concurs.

Dosarele înaintate comisiei spre selecție vor conține următoarele declarații și documente:

 • OPIS – Anexa 10
 • Cererea de inscriere la concursul de planuri de afaceri Anexa 1
 • Declaratie de prelucrare date cu caracter personal Anexa 2
 • Declaratie de eligibilitate Anexa 3
 • Planul de Afaceri -Proiectii Financiare Anexa 4;Anexa4.1;Anexa4.2
 • Certificat de Competente Antreprenoriale/Adeverinta de finalizare cu examen a cursului
 • Copie CI
 • Declaratie pe propria raspundere privind conflictul de interese Anexa 5
 • Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de actionar Anexa 6
 • Declarație de asumare – inființare firmă Anexa 7
 • Declarația de asumare privind dobandirea de calificare in domeniu de activitate si/sau

Competente Digitale pentru personalul angajat – FPC Anexa 8

 • Declarația detinere spatiu- Anexa 9

Dosarele vor fi verificate de către Expertii de monitorizare.

Lipsa oricărul document din dosarele de candidatură depuse la concursul de planuri de afaceri  va conduce automat la respingerea dosarului.

II.IV. Evaluarea de conformitate administrativă și elegibilitate

Vor fi acceptate în procesul de evaluare numai dosarele care au fost primite în termenul limită de depunere anunțat pe site-ul proiectului, conform calendarului etapelor de desfășurare a procesului de selecție a planurilor de afaceri și dosarele depuse exclusiv de beneficiarii proiectului cod smis153418.

Criterii de evaluare de conformitate administrativă și eligibilitate și evaluarea tehnico-financiară

Nr.

crt.

Criterii de conformitate administrativa si eligibilitate DA NU OBS
1. Documentatia depusa in dosarul de candidatura la concurs a fost completa si conforma cu cerintele din Metodologia Evaluare si Selectie Planuri de afaceri
2. Proiectul a fost depus in perioada de depunere stabilita
3. Titularul planului de afaceri face parte din categoria tinerilor NEET s cu nivel de ocupabilitate A “usor ocupabil”
4. Titularul planului de afaceri are domiciliu sau resedința în regiunea de implementare a proiectului
5. Afacerea nou inființată se va derula in regiunea de implementare a proiectului
6. Domeniul principal de activitate al întreprinderii propuse se incadrează într-un cod CAEN eligibil,
7. Planul de afaceri asigură crearea a minim 1 loc de muncă
8. Persoanele angajate au domiciliu sau reședința în regiunea de implementare a proiectului
9. Valoarea solicitată prin ajutorul de minims, în planul de afaceri, respectă limita de maximum 25.000 de euro
10. Titularul planului de afaceri este absolvent al cursului de „Competențe antreprenoriale” susținul în cadrul proiectului. 153418, ca membru GT
11. Planul de afaceri a fost depus, are toate sectiunile completate si respecta formatul Anexei 4 la Metodologia de selectie a planurilor de afaceri ;
12. Bugetul proiectului a fost anexat si respecta formatul furnizat in Anexa 4.1 la Metodologia de selectie a planurilor de afaceri
13. Proiectiile veniturilor si cheltuielilor au fost anexate si respecta formatul furnizat in Anexa 4.2 la Metodologia de selectie a planurilor de afaceri
14. CONCLUZIE

Proiect: ADMIS/RESPINS

*Doar proiectele care vor primi “DA” la toate rubricile, se vor califica pentru etapa de evaluare calitativă. In cazul in care un criteriu este bifat cu „NU”, proiectul este declarat respins.

Publicarea rezultatelor de selectie a dosarelor admise in etapa de evaluare administrativa

 • Rezultatele obținute in etapa de selecție după criterii de conformitate administrativă și eligibilitate vor fi publicate conform calendarului de acțiuni cunoscut pe site-ul proiectului și transmise fiecăruia dintre participanți. Lista proiectelor selectate – Anexa 13.

Evaluarea tehnică și financiară

In această etapă se vor evalua Planurile de afaceri depuse și care vor conține obligatoriu următoarele informați:

 • descrierea afacerii și a strategiei de implementare a planului de afaceri (obiective, activități, rezultate, indicatori);
 • analiza SWOT a afacerii;
 • schema organizatorică și politică de resurse umane – inființarea a minim 1 loc de muncă;
 • descrierea produselor/ serviciilor/ lucrărilor care fac obiectul afacerii;
 • analiza pieței de desfacere și a concurenței;
 • strategia de marketing;
 • proiecții financiare privind afacerea.

Comisia de evaluatori va completa Anexa nr. 14 – Grila de evaluare tehnica, pentru fiecare proiect aflat in concurs.

La finalizarea evaluării calitative, grilele de evaluare ce includ punctajele evaluatorilor vor fi înaintate către MP in calitate de coordonator al comisiei de evaluare, semnate pe fiecare pagină şi datate.

Un plan de afaceri poate obţine un punctaj total între 0 şi 100 puncte.

În urma evaluării, un plan de afaceri poate fi declarat:

 • Acceptat
 • Respins

Rezultatul etapei de evaluare calitativă va fi furnizat pe e-mail, însoțit de grila de evaluare.

Anexa nr. 14 – Grila de evaluare calitativa

Nr.

crt.

 

Criterii de evaluare tehnico-financiara Punctaj

maxim

 

Punctaj

acordat

 

Justificare

punctaj

 

1.1. Descrierea intreprinderii care va fi infiintata (cap I)

In acest capitol se evalueaza

Descrierea activitatilor proiectului si modul de organizare si functionare a intreprinderii tinand cont de specificul activitatii infiintate;

Descrieti de obiective realiste si credibile;

Maxim 5 pct.

Descrierea riscurilor ce pot aparea in activitatea ce face obiectul finantarii prin schema de minimis si masuri de gestionare a riscurilor.

Maxim 5 pct.

10 pct
2. FUNDAMENTAREA PLANULUI DE AFACERI,

din care:

90 pct
2.1.  Produsul/ serviciul (cap.II)

Descrierea produsului: ce reprezinta, ce nevoi satisface, caracteristici fizice, tehnologia utilizata in producerea lui (materii prime, echipamente, forta de munca, patente etc – localizarea, la nivel de regiune de dezvoltare/judet,  sursa acestor elemente).

Descrierea serviciului: ce reprezinta, ce nevoi satisface, care sunt materialele si echipamentele necesare prestarii serviciului, etape in procesul de prestare a serviciului, beneficii pentru clienti.

Descrierea produselor/ serviciilor/ lucrărilor care fac obiectul afacerii;

 • Incomplet descrise si definite: – minim 10 pct.
 • Descrise detaliat si clar definite – maxim 20 pct.
Max 20 pct
2.2. Analiza SWOT a afacerii  (cap. III)

 • Incomplet descrisa si neconvingatoare, neenuntata si argumentata strategia adoptata (nu sunt identificati 3 factori) – maxim 5 pct.
 • Descris detaliat si clar definiti 3 factori de analiza, strategia adoptata, enuntata si argumentata – maxim 10 pct.
Max 10 pct
2.3. Descrieti piata pe care urmeaza sa activati (cap.IV)

Incomplet descris si neconvingator privind aria de acoperire a produsului, clientii potentiali, principalii competitori si punctele slabe ale produsului/serviciului dvs. comparativ cu cel al competitorilor, distributia produselur/serviciilor – maxim 5 pct;

Descris detaliat si clar definit privind aria de acoperire a produsului, clientii potentiali, principalii competitori si punctele slabe ale produsului/serviciului dvs. comparativ cu cel al competitorilor, distributia produselur/serviciilor – maxim 10 pct;

Max 10 pct
2.4. Strategia de marketing (cap. V)

 • Incomplet si neconvingator descrisa si definita pentru fiecare element al mixului de marketing: – maxim 3 pct.
 • Descrisa detaliat si clar definita pentru fiecare element al mixului de marketing – maxim 7 pct.
Max 7 pct
2.5. Bugetul planului de afaceri

(capVIII):

 • Bugetul nu este complet si perfect corelat cu activitatile prevazute, cu resursele umane si materiale implicate in realizarea proiectului si cu rezultatele anticipate, cu cheltuieli corelate in liniile bugetare si costuri realiste si necesare, fundamentate de oferte realiste. minim 0 pct.
 • Bugetul este complet si perfect corelat cu activitatile prevazute, cu resursele umane si materiale implicate in realizarea proiectului si cu rezultatele anticipate, cu cheltuieli corelate in liniile bugetare si costuri realiste si necesare, fundamentate de oferte realiste. maxim 25 pct.
Max 25 pct
2.6.  Schema organizatorica si politica de resurse umane  (cap. VI)

 • Incomplet si neconvingatoare descrisa resursa umana – maxim 1 pct.
 • Descris detaliat si clar definita resursa umana cu responsabilitati si atributii conforme cu planul de afaceri si de FPC – maxim 8 pct.
Max 8 pct
2.8. Elemente legate de temele orizontale si secundare (cap. VII)

 • Planul de afaceri nu include elemente concrete privind temele secundare. Sunt prezentate generalitati – “0” pct.
 • Planul de afaceri include elemente concrete privind temele secundare.  –  maxim 5 pct.
Max 5 pct
2.9.  Sustenabilitatea investitiei (cap. IX)

Planul de afaceri nu dovedeste capacitate solida de a asigura mentinerea si functionarea investitiei, cel putin 6 luni dupa incheierea proiectului si incetarea finantarii nerambursabile – minim 1pct.

Planul de afaceri dovedeste capacitate solida de a asigura mentinerea si functionarea investitiei, cel putin 6 luni dupa incheierea proiectului si incetarea finantarii nerambursabile – maxim 5 pct.

Maxim 5 pct
TOTAL PUNCTAJ 100 pct
Criteriu eliminatoriu:

Se aplica planurilor cu un grad mare de asemanare dupa finalizarea evaluarii calitative a tuturor planurilor aflate in concurs.

Admis/

Respins

CONCLUZIE

Punctaj final: ……

Proiect ADMIS/RESPINS Mentiuni / Clarificari

Nota: Justificările pentru fiecare criteriu de evaluare sunt orientative. Pentru fiecare din subcriteriile cap.I – cap.IX, punctajul acordat este pe o scară de la min. 1 pct la max. 25 pct . Fiecare evaluator poate acorda punctaj intermediar intre punctajul minin si maxim, in funcție de situația concretă.

Punctajul maxim care se poate obține este de 100 puncte.

Criterii de departajare in cazul unor punctaje finale egale

In cazul in care punctajul final a doua sau mai multe planuri este egal, departajarea se face după cel mai mare punctaj de la criteriul 1. Descrierea afacerii si a strategiei de implementare a planului de afaceri, urmând 2. Descrierea produselor/ serviciilor/ lucrărilor care fac obiectul afacerii, 3. Analiza SWOT a afacerii, 4. Analiza pieței de desfacere și a concurenței, 5. Strategia de marketing,6. Schema organizatorică și politică de resurse umane.

 

Criteriul eliminatoriu din Grila de evaluare conduce la admiterea/respingerea proiectului.

Primi 16 clasați vor și selectați spre finanțare, restul fiind considerate rezerve. In eventualitatea in care vor exista cazuri (cereri) de renunțare la implementarea ideilor de afaceri, din partea titularilor planurilor de afaceri, se vor lua in considerare in ordine descrescătoare a punctajului planurile din lista de rezerve.

Etapa de evaluare și selecție a planurilor se finalizează cu intocmirea de către membrii comisiei a Raportului final de selecției a planurilor de afaceri.

Dupa finalizarea procesului de selecție, rezultatele finale (lista planuri de afaceri aprobate și lista rezerve) se vor publica pe site-ul proiectului și pe platforma.

 

Contestații privind rezultatele obținute

Persoanele care primesc rezultatele aferente etapei de evaluare calitativă și se consideră nemulțumiți de rezultatul obținut, pot contesta rezultatele obținute, astfel:

 • Se va completa și transmite Anexa 16 – Scrisoare de Contestaţie, în maxim 1 zi lucrătoare de la primirea rezultatului.
 • Contestațiile vor include motivele obiective și justificate privind contestarea rubricilor verificate și după caz, a criteriilor evaluate.
 • Contestațiile depuse vor primi număr de inregistrare și vor fi soluționate de catre Comisia de soluționare a contestațiilor;
 • Comisia de soluționare a contestațiilor va fi alcătuită din 3 membri care nu au facut parte din Comisia de evaluare inițială a proiectelor;
 • Comisia de soluționare a contestațiilor va fi formată din membrii echipei liderului de proiect;
 • Re-evaluarea criteriilor contestate se va face conform procedurii aplicate la evaluarea inițială;
 • Rezultatele re-evaluarii in urma contestațiilor vor fi anunțate in maxim 1 zi lucrătoare de la primirea contestației, pe e-mail-ul indicat de solicitant in cadrul proiectului.

Publicarea rezultatelor finale din procesul de evaluare si selectie:

În funcție de punctajul obținut și de mențiunile anterioare, Lista proiectelor admise spre finantare -Anexa 15 va include următoarele:

– 16 intreprinderi sociale nou infiintate in cadrul proiectului (de către persoanele inscrise in grupul tinta al proiectului si care au urmat cursurile de formare Competente Antreprenoriale in cadrul proiectului.

Ca urmare a încheierii procesului de evaluare și de contestații, se va realiza ierarhizarea proiectelor și întocmirea Listei proiectelor admise spre finantare – Anexa 15.

Astfel, pe baza ierarhizării descrescătoare a punctajului va fi intocmita – Lista proiectelor depuse de către persoanele inscrise in grupul tinta al proiectului si care au urmat cursurile de formare in cadrul proiectului ADMISE spre finantare

 

Comunicarea rezultatului privind evaluarea si selectia Planului de afacere fiecaruia dintre participant.

PROIECTE SELECTATE
Nr.

crt.

Numar acordat in registrul de evidenta a proiectelor Titlul Proiectului Adresa unde se doreste infiintarea intreprinderii sociale (judetul) Codul CAEN privind domeniul de activitate pentru care se solicita finantare Numar de locuri de munca create Valoarea Totală solicitată Punctaj
1              
2              
…..              
               

 

III. Lista Anexe

Anexa 1 – Cerere inscriere a planului de afaceri
Anexa 2 – Declaratie de prelucrare a datelor personale
Anexa 3 – Declaratie de eligibilitate
Anexa 4 – Plan de afaceri
Anexa 5 – Declaratie privind conflictul de interese
Anexa 6 – Declaratie calitate de actionar
Anexa 7 – Declaratie asumare infiintare
Anexa 8 – Declaratie asumare FPC
Anexa 9 – Declaratie detinere spatiu
Anexa 10 – Opis
Anexa 11 – Calendarul etapelor procesului de selectie a Planurilor de afaceri
Anexa 12 – Grila de evaluare de conformitate
Anexa 13 – Lista proiectelor selectate
Anexa 14 – Grila de evaluare tehnica
Anexa 15 – Lista proiectelor admise spre finantare
Anexa 16 – Scrisoare contestatie
Anexa 17 – Raport de evaluare a planurilor de afaceri
Anexa 18 – Raport final de selectie planuri de afaceri
Anexa 19 – Notificare finala selectie